Dogodne warunki współpracy

Indywidualne podejście

Profesjonalizm

Prawnik przy biurku

Porady i konsultacje prawne

Sporządzanie i analizowanie umów

Pomoc w negocjacjach

Zgoda w biznesie

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Książki nauk prawniczych

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górska

Obsługa prawna dla osób fizycznych, firm i instytucji

Informacje

O kancelarii

Usługi prawnicze

Szanowni Państwo,
Niewątpliwie w życiu codziennym każdy z nas doświadcza sytuacji wiążącej się z koniecznością skorzystania z pomocy prawnika. Zawód radcy prawnego, jaki wykonuję, jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Jako radca prawny świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i jednostek organizacyjnych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji.

Decydując się na doradztwo prawne w mojej kancelarii otrzymujecie Państwo wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i orzecznictwo sądów.

Porady prawne świadczone przeze mnie wyróżniają się najwyższym profesjonalizmem, bowiem wszystkie sprawy Klientów każdorazowo zostaną zrealizowane z dużą starannością, gwarantując indywidualne podejście..

Jeśli więc szukają Państwo prawnika z pasją, który indywidualne podchodzi do każdego zagadnienia prawnego, w oparciu o szacunek do klienta i jego sprawy – dokonaliście Państwo dobrego wyboru.

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej i zapraszam do współpracy.

Z poważaniem
Radca prawny Natalia Górska

Kancelaria radcy prawnego

Nasze usługi

Pomoc prawna świadczona przez moją Kancelarię jest prowadzona w pełnym zakresie usług, który obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie i analizowanie umów i opinii prawnych, opracowywanie pism procesowych, udział w negocjacjach, występowanie przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W swej stałej praktyce zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w niemalże we wszystkich dziedzinach prawa, obejmujących prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo administracyjne i ubezpieczeń społecznych, prawo karne i wykroczeniowe, a także prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych.

Specjalizuje się nadto w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, oraz zadośćuczynień, w których posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jak i w innych zdarzeniach.
W ramach prowadzonej przeze mnie działalności istnieje możliwość prowadzenia stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych na zasadzie stałej umowy zlecenia lub w ramach podejmowania i wykonywania na rzecz klienta usługi jednorazowej.
Kancelaria prowadzi również na rzecz klienta negocjacje przed-sądowe oraz sądowe, w tym mediacje.

Usługi prawnicze
zakres usług

Prawo karne, karno-skarbowe oraz wykroczenia

 • obrona osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych i skazanych poprzez reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym

Prawo cywilne

 • prowadzenie i reprezentacja na etapie przedsądowym, sądowych i egzekucyjnym w sprawach: o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • prowadzenie spraw związanych z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi umowami
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego tj.: o ustanowienia służebności gruntowych, ustanowienia drogi koniecznej, rozgraniczenia gruntów, zasiedzenia nieruchomości, zarządu nad rzeczą wspólną, w sprawach o ustanowienie zarządcy nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości majątku spadkowego majątku wspólnego małżonków, w sprawach o ochronę własności, o ochronę posiadania, o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy, o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość, o opróżnienie lokalu użytkowego/mieszkalnego (eksmisja)
 • reprezentowanie strony w sprawie ustalania i sprawdzania stanu prawnego nieruchomości, prowadzenia postępowań wieczysto-księgowych
 • udzielenie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, w tym dotyczącego testamentów, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności, w sprawach o otwarcie testamentu, o unieważnianie testamentu, o zachowek, zapis i zmniejszenie zapisu, wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o zabezpieczenie spadku, o dokonanie spisu inwentarza, o wyjawienie przedmiotów spadkowych, o odrzucenie spadku, oraz w sprawach o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia
 • windykacja wierzytelności, w tym sporządzanie skarg na czynności komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wniosków o wyjawienie majątku dłużnika

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i o separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
 • sprawy o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o wydanie zarządzeń opiekuńczych, w tym o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiany nazwiska dziecka oraz zarządu majątkiem dziecka
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy opiekuńcze, w tym o ustanowienia rodziny zastępczej oraz opieki dla małoletniego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • sprawy w postępowaniu w sprawach nieletnich

Prawo gospodarcze

 • prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmujące sporządzanie projektów umów i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, reprezentacji spółek jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach
 • pomoc i doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i handlowych polegające na zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów / statutów spółek handlowych
 • przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia koniecznych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, zamknięcia roku obrotowego, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zmiany umowy / statutu spółki, podwyższenia kapitału zakładowego pokrywanego wkładem pieniężnym
 • dokonywanie rejestracji spółek oraz zmian w umowach spółek
 • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzanie umów związanych z obrotem gospodarczym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie roszczeń związanych z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorobami zawodowymi
 • sprawy o rentę z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy dotyczące mobbingu i molestowania
 • sprawy z zakresu rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych oraz odwołań od decyzji lekarzy - orzeczników
 • sprawy z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne

 • sprawy przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych
 • doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnym
 • doradztwo w obszarze sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
 • reprezentacja stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania
 • dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
 • sporządzanie skarg oraz reprezentacja w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Potrzebujesz porady prawnej?

Wypełnij formularz i zostaw wiadomość. Odpowiemy na nią niezwłocznie !

Natalia Górska

Radca prawny

zdjęcie radcy prawnego

Nazywam się Natalia Górska. Jestem dwukrotną Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (kierunek Prawo – 2014 rok oraz Administracja – 2010 rok). Odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie (2015 r. - 2017 r.). Od 2018 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, gdzie zostałam wpisana pod numerem OL-1841.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mi nabyć wszelkie umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Radcy prawnego.
Kolejne instytucje, z którymi nawiązywałam współpracę pozwoliły mi na przygotowanie się do prowadzenia własnej kancelarii, gdzie świadczę usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych. Zajmowałam się nie tylko stałą i kompleksową obsługą klientów kancelarii, ale również obsługą Spółek.

Od 2018 r. prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy prawnego. W ramach swej pracy w kancelarii, wykorzystuję swoje bogate doświadczenie zawodowe.

Kancelaria, którą prowadzę, świadczy usługi polegające na profesjonalnej obsłudze w zakresie określonych usług prawnych, poprzez szczegółową analizę każdej sprawy i poprzez zaproponowanie rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą Mojej Kancelarii.

Partnerstwo

Współpraca

Współpraca

Dbając o interesy moich Klientów, dostosowałam sposób rozliczania za świadczone przeze mnie usługi prawne do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W przypadku jednorazowych porad prawnych wynagrodzenie jest płatne po udzieleniu porady prawnej w sposób jednorazowy. Wynagrodzenie za reprezentację swoich Klientów przed sądami obejmuje honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi, z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną z kolei może być ustalone:

 • godzinowo
 • ryczałtowo
 • za wykonywane czynności


Szczegóły dotyczące propozycji współpracy oraz związanych z tym rozliczeń będą szczegółowo ustalane w trakcie bezpośredniego spotkania.

Wynagrodzenie jest opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%.
Dowodem uiszczenia wynagrodzenia w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest paragon fiskalny, w przypadku przedsiębiorców – faktura VAT.

Zostaw wiadomość

Kontakt

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Wypełnij formularz, a my postaramy się niezwłocznie udzielić porady prawnej.

Wyrażam zgodę
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górska

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Cypriana Kamila Norwida 1

Dane kontaktowe

tel.: 666 035 663
e-mai: biuro@kancelariagorska.pl
www.kancelariagorska.pl

W celu umówienia terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Dane dodatkowe

NIP: 877-142-37-83
REGON: 381073104
Nr rachunku bankowego
89 1160 2202 0000 0003 5894 7217

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: zamknięte